Ασφάλεια

Σκοπός της εταιρείας “FIT MEALS IKE” είναι η διάθεση ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Για τον σκοπό αυτό, η “FIT MEALS IKE” εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Αυτοελέγχου HACCP κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (Codex Alimentarious).

Το Συστήμα Αυτοελέγχου HACCP, παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται, μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων, από Τεχνολόγο Τροφίμων.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές), τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τη συμμόρφωση προς την Ενωσιακή & Εθνική Νομοθεσία διασφαλίζεται η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και η ικανοποίηση του πελάτη.

Η εταιρεία “FIT MEALS IKE” δεσμεύεται στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Αυτοελέγχου HACCP μέσω της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων τροφίμων, για την εξασφάλιση άριστων υποδομών και την άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.