Ασφάλεια

Σκοπός της εταιρείας “FIT MEALS IKE” είναι η διάθεση ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Για τον σκοπό αυτό, η “FIT MEALS IKE” εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται, μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων, από Τεχνολόγο Τροφίμων.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές), τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τη συμμόρφωση προς την Ενωσιακή & Εθνική Νομοθεσία διασφαλίζεται η παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων και η ικανοποίηση του πελάτη.

Η εταιρεία “FIT MEALS IKEδεσμεύεται στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων τροφίμων, για την εξασφάλιση άριστων υποδομών και την άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και επίσης, δεσμεύεται στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης “No Food Waste” (περιορισμό και ελαχιστοποίηση σπατάλης τροφίμων) σε όλα τα στάδια λειτουργίας της.