Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα της Εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, της διάταξης, των γραφικών, του εμπορικού σήματος, του σχεδιασμού των στοιχείων, τα οποία απεικονίζει, καθώς και του ίδιου του domain name, του εμπορικού σήματος της Εταιρείας μας, ήτοι του συνολικού περιεχομένου αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και υπόκειται στις σχετικές εφαρμοστέες προστατευτικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επιφυλασσόμενων απάντων των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας μας, τα οποία απορρέουν από αυτή.

Σημειώνεται ότι κάθε χωρίο κειμένου ή/και απεικονιστικό στοιχείο (εικόνα), το οποίο εμφανίζεται την ιστοσελίδα μας και φέρει τα σύμβολα TM, SM ή ©, χρησιμοποιείται στον διαδικτυακό μας τόπο, κατόπιν σχετικής ρητής προς τούτο αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η Εταιρεία μας, και τα τυχόν τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν τρίτα μέρη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προμηθευτές, πελάτες, εταιρείες μέσων πληρωμής κλπ., ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε κάθε στοιχείο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, στο βαθμό, κατά τον οποίο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ιδιοκτησία τους και έλκουν νόμιμα δικαιώματα από αυτά, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Σε συνέχεια απάντων των ως άνω αναφερομένων, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας, υποχρεούνται, καθώς ρητά απαγορευμένο εκ του νόμου, να μην δημιουργούν υλικό, το οποίο είναι παράγωγο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, να μην το αντιγράφουν, αναδημοσιεύουν ή με οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό, δημόσιο ή άλλο, και σε οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή μη) προωθούν ή/και αξιοποιούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εισάγουν σε άλλο διαδικτυακό τόπο, σε διαδικτυακή ή μη βάση δεδομένων, το εισάγουν σε διαδικτυακό ή μη κατάλογο), να μην αντιγράφουν την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υπόσχονται οιασδήποτε φύσεως δικαίωμα σε τρίτο μέρος, χωρίς τη ρητή προς τούτο προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας δεσμεύονται ότι δε θα κάνουν χρήση των στοιχείων αυτής, τα οποία αναφέρονται ανωτέρω, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα όσα εκτίθενται στην παρούσα πολιτική και στις διατάξεις του νόμου, και ούτως παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας ή/και των τρίτων συνεργαζόμενων με αυτή μερών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρεί/ τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής, οπότε και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της την αναθεωρημένη πολιτική, η οποία θα ισχύει άμεσα, κατά την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα μας κι εφεξής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση, αναφορικά με την παρούσα πολιτική. Για τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας, παρακαλoύμε, όπως ανατρέξετε στην ενότητα υπό τίτλο “Επικοινωνία” του ιστοτόπου μας, πατώντας εδώ.